Pages

Subscribe Twitter Facebook

1 Ağustos 2011 Pazartesi

wwww.facebook.com

http://meleksin-sen.blogspot.com/ Blogumuzda Meleksin Sen İle İlgili Tüm Bilgilere Ulaşabilirsiniz.Blogumuzda Hİçbir Şekilde Şarkı İndirme Video İndirilme Vardır.Blogumuza Cok Begendiginiz Blogumuzda Olmayan Yeni Yazı Veya Resimleri Göndermeniz İçin Buyrun Msn Adresimiz :isyan@ozkul.com Bu Adrese Göndermeniz Yeterli Olacaktır..Teşşekkür Ederiz Meleksin Sen

·.·´`·.· Meleksin sen aVaTaR·.·´¯`·. Meleksin Sen Sohbet Resim Nick·.·´¯`·.

ÇeŞiTLi MeLeKLeR

Meleklerin, yapmış oldukları iş ve emr olundukları vazifelere göre çok çeşitleri vardır. Fakat bunların en başında dört büyük melek vardır.
1. Cebrâil Aleyhisselâm: Cenab-ı Hak ile peygamberleri arasında elçilik vazifesi ile emr olunmuştur. Bütün peygamberlere Cenab-ı Hak vahyini bu melek ile bildirmiştir. Bütün meleklerin başı olarak Cebrâil ( a.s )dan Kur’an’da "Rûhu’l - Kudüs, Rûhul Emîn" gibi şerefli isimlerle bahsedilir.
2. Mikâil Aleyhisselâm: Yaratiklarin (mahlûkatın) rızklarına kâinatta meydana gelecek olaylara, tabiat olaylarını yönetmeğe;hastalık, şifa, rahmet, bereket ve benzeri şeylerin kullara ulaştırılması gibi vazifelerle emr olunmuştur.
3. İsrafil Aleyhisselâm: Kıyametin kopması için bir de tekrar diriliş için olmak üzere iki kere sûr üfürmekle vazifelidir. Kur’an’da şöyle bahsedilir:
"Sûr üfürülünce, Allah’ın dilediğinden başka göklerde ve yerde ne varsa hepsi öleceklerdir. Sonra sûr bir kere daha üfürülür. Onlar hemen ayağa kalkarak bekleşirler. " ( Zûmer Sûresi: 68. âyet ).
4. Azrail Aleyhisselâm: Eceli gelenlerin, Allah’ın izni ile ruhlarını almakla vazifelidir. Dilimizde buna " can almak " denir. Nitekim Kur’an’da da şöyle buyrulur:
"...Size memur olan ölüm meleşi caninizi alacak, ondan sonra da Rabb’inize döndürülüp götürüleceksiniz." ( Secde Sûresi: 11. âyet ).
Bunlardan başka yapmiş olduklari vazifelere göre şu melekleri sayabiliriz:
Suâl melekleri: Bunlar Münker ile Nekir adli meleklerdir. Ölü, mezara konup üzerine toprak atildiktan sonra bu melekler gelip "Rabb’in kimdir Dinin nedir Kitabın nedir Peygamberin kimdir" sorularını sormakla vazifelidirler.
Hafaza Melekleri: Bunlar insanları muhafaza eden meleklerdir.
Kirâmen Kâtibîn: Bunlar insanların iyi ve kötü amellerini yazmağa memur meleklerdir. Öyle ki, bunlar insanların hayatının tamamını, gecesini gündüzünü filme alırcasına kaydederler.
"Halbuki sizin üzerinizde bekçiler vardır. Bunlar şerefli kâtiplerdir. Sizin bu işlediklerinizi bilirler." ( Infitar Sûresi: âyet 10 - 12 ).
Bunlardan başka "Hamele-i arş melekleri, cennet ve cehennemde görevli olan melekler" gibi daha pek çok çeşitli vazifeler gören melekler vardır. Bir de bazı melekler vardır ki, "Karûbiyyun veya Mukarrabûn" adını alırlar. Bunların vazifesi Allah’a ibadettir. Yaratıldıkları gün ibadete başlamışlar, Allah’ın dilediği güne kadar da ibadete devam edeceklerdir.

·.·´`·.· Meleksin sen ·.·´¯`·.

Büyük Melekler

Cenâb-ı Allah' ın bütün melekler içinde üstün kıldığı dört büyük melek.

Melek kelimesi Arapça' da "haberci" anlamına gelmektedir. Çoğulu "melâike" olarak gelmekte ise de, gerek Türkçe' de ve gerekse Arapça' da çoğul manasına "melek"' olarak da kullanılmaktadır.


Melekler, ruh gibi lâtîf, nûrânî, mahiyetleri Allah katında malum, varlıkları bizim dünyamıza ait olmayan fakat insanlarla ilgili bir takım görevleri bulunan varlıklardır. Akıl ve nutukları olup; şehvet ve gadap gibi beşerî ihtirasları, yemeleri, içmeleri yoktur. Evlenmek, doğmak ve doğurmaktan uzaktırlar. Çeşitli şekillere girebilirler. Allah' ın emrine asla isyan etmezler, yerde ve gökte bir takım vazifeler ile meşgul olurlar. Daima Yüce Allah' ı tesbih ve zikrederler. Meleklerin bu özellikleri için bakınız: (el-En' âm, 6/9,100; el-Hicr 15/8; el-Fâtır 35/1; el-Meâric 70/4)


Meleklerin sayısı ve her birinin hangi işlerle vazifeli oldukları bizce malûm değildir. Ancak bunlardan bir kısmı ve vazifeleri Kur' an-ı Kerîm' de ve Hz. Peygamber' in hadislerinde bildirilmiştir. Bu bilgilere göre"büyük melekler" olarak tanınan dört melek vardır ki, bunlar: Cebrâil, Azrail, İsrafil ve Mikâil' dir.


Cebrâil: Kur' an' da üç yerde "Cibrîl" olarak geçmekte (el-Bakara 2/97, 98; et-Tahrim 66/4) diğer bazı ayetlerde de kendisinden Rûhu' l-Kudüs ve Rûh olarak bahsedilmektedir. (el-Bakara 2/87, 253; el-Mâide 5/110).


Vazifesi, Allah' ın emir ve nehiylerini peygamberlerine bildirmektir. Bütün vahiy onun vasıtasıyla nazil olmuştur.


Cebrâil, bu görevi yerine getirirken peygamberimize çeşitli şekil ve suretlerde gelirdi. Birçok defa insan şeklinde bu görevini ifa ederdi. İnsan şekline girdiğinde daha ziyade Dıhye isimli sahabenin kılığında, bazan da normal bir bedevî olarak gelirdi ki, "Cibrîl hadisi" diye bilinen hadisin vukûunda Hz. Peygamber' e bu kılıkta gelmiştir.


Cebrâil bu gelişlerinin sadece iki defasında aslî suretinde görünmüştür. Bunlardan birisi (en-Necm, 53/6-7) ayetlerinin nuzûlünde, diğeri ise yine Necm suresinin 13. ve 14. ayetlerinin nuzûlü esnasındadır (Tecrid-i Sarih Tercümesi, IX, 95).


Azrâil: Kur' an-ı Kerîm' de


"Melekü' l-mevt" ( = ölüm meleği) olarak geçmektedir. " Ey Muhammed de ki; size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz." (es-Secde, 32/11)


Allah' ın emri ve izni ile canlıların, ölecekleri zaman canlarını almakla vazifelidir.


İsrafil: Kur' an' da "İsrâfil" olarak ismi geçmemektedir. Ancak, kıyametin vukûu ile ilgili ayette "(İsrâfil tarafından birinci sefer) Sûr' a üflenince Allah' ın dilediği (melekler) müstesna göklerde olanlar ve yerde olanlar bayılırlar (ölürler). Sonra Sûr' a (ikinci defa) üflenince ölüler mezarlarından kalkıp bakınıp dururlar." (ez-Zümer 39/68) buyurulmakta, dolayısıyla isim olarak olmasa da bu meleğin vazifesi bu ayetle belirtilmektedir. Buradan kıyametin ve ahiret gününün yani yeniden dirilmenin başlangıcında bir Sûr' a üfürme olacağı anlaşılmaktadır ki, bu işle vazifeli melek İsrâfil (a.s.) dır. Bu görevinden dolayı İsrafil' e "Sûr meleği" ismi de verilmektedir.


Ayrıca İsrâfil' in, "Levh-i Mahfuz"* da yazılanları okumak ve ilgili meleğe haber vermekle de görevli olduğu bilinmektedir.


Mikâil: Kur' an-ı Kerîm' de bir yerde "Mikâil" olarak zikredilmektedir. (el-Bakara 2/98)


Mikâil' in görevi: yağmurun yağdırılması, rüzgârın estirilmesi ve mevsimlerin tanzimi gibi tabiat olaylarını Allah' ın emri ve izni ile vukua getirmektir.


Bu dört meleğin dışında, her insanın yanında bulunan ve daima onun küçük, büyük, gizli ve aşikâr yaptığı bütün işleri yazan melekler vardır ki, bunlara "Kirâmen kâtibîn"* denir. Ayrıca öldükten sonra kabirde sual sormakla vazifeli "Münker* ve Nekir"* melekleri de vardır.


Meleklere inanmak, müslümanlığın iman ve itikat esaslarındandır. İnanmayan, müslüman olamaz; inkâr eden de dinden çıkar. Zira, Kur' an-ı Kerîm' de meleklerin varlığından bahsedilmekte, bir kısmının ise bizzat isimleri geçmektedir. Yüce Allah şöyle buyuruyor: "Her kim Allah' a ve meleklerine ve peygamberlerine ve Cibrîl' e ve Mikâil' e düşman olursa Allah da kâfirlere düşmandır" (el-Bakara 2/98). Ayrıca Kur' an' da Fâtır suresinin bir diğer adı da "Melâike suresi"dir.

Melekler, bilfiil vardır. Onları görememiş olmamız onların yokluğu yolunda bir delil teşkil etmez. Onların bizim tarafımızdan görülmemesi, farklı bir şekilde yaratılmış bulunmalarından, vücudlarının rûhânî ve nûrâni olmalarındandır. Bizim gözümüz ise onları görebilecek şekilde yaratılmamıştır. Nitekim kendi aklımızı ve ruhumuzu da göremiyoruz, fakat onların varlığına inanıyoruz.

31 Temmuz 2011 Pazar

Can Mine Güzel Dilek Sizlersiniz Bir Melek

Bu şiirim sizlere
İki candan o ere
Siz orada ben burada
Olalım berabere
Can Mine güzel Dilek
Sizlersiniz bir melek
O tuşa bastığım an
Karşıma çıkar bir can
Hep sesimden tanırlar
Bana dönmüyorlar yan
Can Mine güzel Dilek
Sizlersiniz bir melek

Şeytan Dürttü Melek uYardi

Şeytan bana diyor ki
Çalışmak ne yan gel yat
Melek bana diyor ki
Bunaltır seni rehavet

Şeytan bana diyor ki
Kazançlı rüşvet faiz
Melek bana diyor ki
Haram kılmış dinimiz

Şeytan bana diyor ki
Çal, çırp, hırsızlık yap
Melek bana diyor ki
Yüz kızartıcı azap

Şeytan bana diyor ki
Fakiri, güçsüzü ez
Melek bana diyor ki
Kul hakı ağır ödenmez

Şeytan bana diyor ki
Vur, kır,öldür,katil ol

Meleksin SeN CeNNET ehLİ

Bir melek tanıdım şavkı yıldızlar kadar aktı,
Bir melek tanıdım kalbi Kevser gibi berraktı,
Bir melek tanıdım yüreği güneş kadar sıcaktı,
Aslı nurdan olan rabbini tanır,
Her daim şükreder secdeye varır.

Bir melek tanıdım gökyüzünden bakıyor,
Bir melek tanıdım rahmet olup akıyor,
Bir melek tanıdım kuş misali şakıyor,
Aslı nur olursa semada kalır,
Arşa yolculukta menzile varır.

Bir melek tanıdım, saadetiyle kendimden geçtim,

Bir Meleğin TaRiFi

Sorsalar bana melek nasıl birşey
Hayal meyal hatırlarım bana ninni söylediğini
Güzel şirin yüzünle bana gülümsediğini
Melek işte böyle birşey

Sorsalar bana Melek nasıl birşey
Daha emeklerken peşimde koşturan Aman! yavrum! diyen
Yemek saatinde öğünlerimi unutmayan
Melek işte böyle birşey

Sorsalar bana melek nasıl birşey
Artık yürümeyi öğrenmiştim kimse telaşlanmıyordu benim için
Şefkatli bir yüzden başka kimse kalmamıştı etrafta

Melek DeDiLeR aNNe

Seni sordum nineme
Arkasından dedeme
Yapayalnız odama
MELEK DEDİLER ANNE

Seni sordum sazlara
Ağzımdaki sözlere
Kem bakmayan gözlere
MELEK DEDİLER ANNE

Seni sordum ellere
Geçtiğimiz yollara
Tanıyan tüm dillere
MELEK DEDİLER ANNE

Seni sordum taşlara
Havadaki kuşlara
Gözümdeki yaşlara
MELEK DEDİLER ANNE

Seni sordum göklere
Kara değil aklara
Merhameti çoklara
MELEK DEDİLER ANNE

Meleksin Sen1Bir Meleksin Sen Şiir

Bir Meleksin Sen
Seni nasıl anlatsam ,
Bırak anlatamam ki zaten seni,
Hani bari yaşayabilsem …
Sen ki ömrümün en güzel dönemi ,
Tapmak dersen; ötesi bir şey benimki ,
Hani aşık olmak hiç değil
Adı daha konmadı zannedersem ,
Öyle olsa bir cümlede açıklardım seni,
Yok yok bu başka bir hal ,
Ruhumda bir çırpınış var ,
Anlatılmaz bir var olma telaşı ,
Bu senin eserin olmalı ,
Sen meleksin hiç kuşkum yok şimdi ,
Tabi ya neden seni anlatamadığım malum ,
Melekler bir suretten ibaret değil ki ,
Kitaplarda neden tanımın yok anladım şimdi,
Hiç melek gören olmadı ki ,
Neden seninleyken bulutların üzerine çıkıp çıkıp indiğimi ,
Evet evet meleksin sen hiç kuşkum kalmadı ,
Ölümde bir melek elinden değil mi ,
Şimdi daha anladım melek olduğuna ,
Her gün öldürüp öldürüp dirilten sen değil misin....

Melekler Korusun

melekler korusun dizi müziği | izlesene.com

Sibel Can Melekler

sibel can - melekler orjinal klip | izlesene.com

Ravi İnci Göz Melekler Kalbinden Öpsün

ravi inci göz melekler kalbinden öpsün | izlesene.com

Melekler ağlatıyor

asır mecazi ftasrin melekler ağlatıyor 2011 | izlesene.com

Sibel Can Melekler Damar Duygusal Şarkılar

sibel can melekler damar duygusal şarkılar | izlesene.com

Sen Gökyüzündeki Meleksin

sen bir meleksin | izlesene.com

Biliyorum Sen Bir Meleksin

biliyorum sen bir meleksin | izlesene.com

Gönülçelen Klibi Sen Bir Meleksin

gönülçelen klibi - sen bir meleksin | izlesene.com

Meleksin Sen2


 

Meleksin Sen2

Meleksin Sen2

Meleksin Sen3

Meleksin Sen3

Meleksin Sen3

Meleksin Sen3

Meleksin Sen3

Meleksin Sen3

Meleksin Sen3

Meleksin Sen3

Meleksin Sen3

Meleksin Sen3

Meleksin Sen3

30 Temmuz 2011 Cumartesi

Beyaz Melekler3

Meleksin Sen3

Meleksin Sen2

Meleksin Sen1

Meleksin Sen1

Meleksin Sen1

Meleksin Sen1

Meleksin Sen2

Meleksin Sen2

Meleksin Sen avatar Rsimleri

Meleksin Sen aVatar

Meleksin Sen1

Meleksin Sen

Meleksin Sen

Meleksin Sen Resimleri

Meleksin Sen Resimleri

Meleksin Sen1

Meleksin Sen1

İkiz Melekler

Meleksin Sen

Meleksin Sen

Yavru Melek

Kar Meleği

aY Meleği

Meleksın Sen1

Meleksın Sen1

aNGeL Melek

Karanlık Melekler

Güverci Melek

Meleksin Sen2

Çizgi Flim Melek

vampir Melek

ReSim6

 
Powered by Blogger